Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola

Ľudová 15
04011 Košice
IČO: 31309691

Informácie o inštitúcii Špeciálna materská škola

 

 

"NIE JE ŤAŽKÉ MILOVAŤ DIAŤA ZDRAVÉ A KRÁSNE, AVŠAK LEN VEĽKÁ LÁSKA SA DOKÁŹE SKLONIŤ K DIEŤAŤU POSTIHNUTÉMU."
prof. R. Jedlička

 

HISTÓRIA

Naša materská škola sa môže pýšiť nielen kvalitným personálom, pedagogickými schopnosťami a skúsenosťami, ale aj bohatou históriou. Slávnostné otvorenie vtedajšej 27.materskej školy sa konalo počas letných prázdnin 3. augusta 1965.

V tomto čase našu školu navštevovalo 105 detí, ktoré boli rozdelené do 4 oddelení. O deti sa staralo 5 učiteliek, ktorých počet sa s pribúdajúcimi rokmi fungovania našej materskej školy neustále zvyšoval. Počty detí sa v každom školskom roku menili, ale v priemere sa pohybovali v rozpätí od 100 do 150 detí. Prelomovým rokom v histórii školy bol školský rok 1977/78, v ktorom boli vytvorené prvé 2 oddelenia pre mentálne narušené deti. Týmto deťom bola venovaná osobitná pozornosť a špeciálna starostlivosť. Ďalším krokom pre rozvoj výchovy mentálne postihnutých detí bol školský rok 1979/80, v ktorom bolo otvorené 3. oddelenie s takýmto zameraním. Vtedy už školu popri 84 zdravých deťoch navštevovalo 30 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ďalší školský rok priniesol aj ďalšie špeciálne oddelenie, v poradí už štvrté. Do týchto tried chodilo už 40 detí. V školskom roku 1981/82 mala škola 6 oddelení, z ktorých len jedno navštevovali deti úplne zdravé.                                                                                      

V roku 1982/83 sa škola stala špeciálnou a začala sa špecializovať len na prácu s deťmi, vyžadujúcimi si osobitný prístup.

V tomto roku bola tiež zrušená školská jedáleň a stravovanie sa začalo uskutočňovať prostredníctvom materskej školy na Hronskej ulici. V školskom roku 1983/84 vzniklo nové - 6. oddelenie pre deti s poruchami binokulárneho videnia. O rok neskôr 1985/86 bolo vytvorené oddelenie pre deti s poruchami sluchu. V máji 1993 bola otvorená trieda pre nevidiace a slabozraké deti. V školskom roku 1996/97 vzniklo oddelenie pre deti s pervazívnou vývinovou poruchou - s autizmom.

Dňa 28. októbra 2005 sme otvorili konzultačné centrum pomoci pre nevidiace a slabozraké deti. Jeho cieľom je pomôcť rodine a postihnutému dieťaťu v čo najväčšej miere prekonať bariéry, ktoré vyplývajú z jeho handicapu (viac).

V školskom roku 2006/2007 sme otvorili triedu pre deti telesne postihnuté.

V súčasnosti navštevujú našu školu deti, ktoré sú zadelené do 6 tried podľa diagnóz a špeciálnych potrieb.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 

Viera Rostecká - riaditeľ
055/6420331
0911232386
smsludova15@stonline.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit